ประวัติหลวงพ่อโต

 ประวัติหลวงพ่อโต

 

         หลวงพ่อโตเป็นพระพุทธรูปปรางสมาธิมีขนาดดกว้างหน้าตักกว้าง ๒๗ นิ้ว สูง ๓๕ นิ้ว สร้างด้วย   หินเขียวฟอกด้วยรักสีดำ ประดิษฐานอยู่ในศาลาทรงไทยบริเวณด้านทิศใต้ ภายในพื้นที่ กรมรบพิเศษที่ ๑ ค่ายวชิราลงกรณ์ (ป่าหวาย) จากการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ของกรมศิลปากรและคำบอกเล่าของประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณนี้มานาน สัณนิษฐานว่า เป็นพระพุทธรูปที่สร้างขึ้นในพุทธศตวรรษที่ ๑๘ ร่วมสมัยกับปรางค์สามยอดมีอายุประมาณ ๗๐๐ ปีมาแล้ว ค้นพบโดยชาวลาวพวน ที่อพยพมาจากเมืองเวียงจันทร์ ในสมัยรัชกาลที่ ๓

    

    

"หลวงพ่อโต" สิ่งศักดิ์สิทธิ์เหล่านักรบพิเศษ 

 

                หลวงพ่อโต เป็นพระพุทธรูปที่เหล่าทหารพลร่มทั้งในอดีตและปัจจุบันมีความเลื่อมใสศรัทธาในความศักดิ์สิทธิ์เป็นอย่างยิ่ง นับได้ว่าเป็นพระพุทธรูปที่มีความสำคัญต่อชาวพลร่มป่าหวายมาโดยตลอด โดยมีความเชื่อว่าหลวงพ่อโตจะปกป้องคุ้มครองรักษาให้อยู่เย็นเป็นสุขและปลอดภัยจาก อริราชศัตรูในการปฏิบัติราชการสนามของเหล่าทหารพลร่มป่าหวายทั้งมวล

  

การประกอบพิธีทางศาสนาเมื่อเหล่าทหารพลร่มมีภารกิจในการปฏิบัติราชการสนามหรือ การปฏิบัติภารกิจใดๆ เหล่าพลร่มป่าหวายจะทำกระทำพิธีขอพรจากหลวงพ่อโตทุกครั้ง เมื่อถึงเทศการสงกรานต์เหล่าพลร่มป่าหวายจะประกอบพิธีการสรงน้ำ หลวงพ่อโตบริเวณด้านหน้าศาลา เมื่อถึงวันสำคัญทางศาสนาเหล่าพลร่มป่าหวายก็จะประกอบพิธีบริเวณศาลาหลวงพ่อโตเช่นเดียวกัน     

   

   

   

   

 

  การบูรณะศาลาหลวงพ่อโต

การบูรณะศาลาหลวงพ่อโต เมื่อ ปี ๒๕๔๘  เนื่องจากศาลาหลวงพ่อโตที่มีอยู่เดิมเกิดการชำรุดทรุดโทรมประกอบกับรูปทรงล้าสมัย ดูไม่สง่างาม ดังนั้นกรมรบพิเศษที่๑ ค่ายวชิราลงกรณ์( พลร่มป่าหวาย) จึงทำการบูรณะศาลาหลวงพ่อโตขึ้นใหม่ เพื่อให้มีความมั่นคง แข็งแรง สง่างาม เพื่อให้เป็นศิริมงคลของหน่วย

    

   

   

   

   

   

   

   

 

“ หลวงพ่อโตภายหลังบูรณะ ”  

                หลวงพ่อโต ภายหลังที่ทำการบูรณะซ่อมแซมตัวอาอาคาร จากเดิม ซึ่งเป็นศาลาที่สร้างด้วยวัสดุเป็นไม้ หลังคามุงด้วยกระเบื้องลอนคู่  ปัจจุบันเสร็จสมบูรณ์แล้ว สวย  สง่างาม น่าเคารพสักการะ และเลื่อมใสมากที่สุดเลยครับ

     

    

    

    

    

    

    

 

************************************